Nemhandel Aftalevilkår

'NemHandel Aftalevilkår' regulerer anvendelsen af NemHandel til udveksling af forretningsdokumenter over ét eller flere netværk, herunder Internettet.

1. Definitioner

Nedenstående definitioner finder anvendelse i det omfang de pågældende ord og begreber anvendes i de Generelle Betingelser eller tilhørende tekniske specifikationer og bilag.

Ved Arbejdsdage forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

Ved Brugere forstås Serviceudbydere og/eller Serviceaftagere, som har tiltrådt de Generelle Betingelser både i forhold til ERST og øvrige Brugere, og som benytter NemHandel-Infrastrukturen til at udveksle Forretningsdokumenter samt, efter sammenhængen, Individuelle Brugere.

Ved Dage forstås kalenderdage.

Ved Forretningsdokumenter forstås fakturaer, ordrer, kataloger og andre dokumenter, som udveksles i den offentlige og den private sektor.

Ved Individuelle Brugere forstås ansatte eller andre repræsentanter for en Bruger, der på Brugerens vegne registrerer sig i NemHandel-Infrastrukturen.

Ved Interoperabilitetsprofil forstås en beskrivelse af, hvilke web-servicestandarder, som skal benyttes i udvekslingen af forskellige Forretningsdokumenter mellem Serviceudbyder og Serviceaftager.

Ved ERST forstås Erhvervsstyrelsen og/eller en af ERST udpeget administrator og driftsoperatør af NemHandelsRegistret, efter sammenhængen.

Ved NemHandel eller blot NemHandel-Infrastrukturen forstås det, som fremgår af punkt 4.2.

Ved Part eller Parterne forstås Serviceudbyder og/eller Serviceaftager og/eller ERST, alt efter sammenhængen.

Ved Privat Udbyder forstås en Part, som udbyder en tjeneste, der indgår i NemHandel, herunder Replikerede NemHandel-Registre.

Ved Replikerede NemHandel-Registre forstås en kopi af NemHandelsRegistret, som stilles til rådighed af Private Udbydere eller ERST.

Ved Serviceaftager forstås en Bruger, som i medfør af denne Aftale anvender Web-services Tilgængeliggjort af Serviceudbyder som led i datakommunikation med Serviceudbyder.

Ved Serviceudbyder forstås en Bruger, som i medfør af denne Aftale Tilgængeliggør Web-services som led i datakommunikation med Serviceaftager.

Ved Tilgængeliggørelse eller Tilgængelig forstås det tidspunkt, hvor en Serviceudbyder stiller en Web-service til rådighed for Serviceaftagerne, der lever op til specifikationerne for den pågældende Web-service.

Ved NemHandelsRegistret forstås en adresseringsmekanisme baseret på et register, som stilles til rådighed af Erhvervsstyrelsen. NemHandelsRegistret udstiller en række snitflader ved hjælp af Web-services, som tillader, at udbydere af services (fx modtagelse af en elektronisk faktura) kan informere serviceaftager om, hvor og hvordan disse services kan tilgås.

Ved Ny Version forstås en version af den pågældende Web-service, der gøres Tilgængelig for Aftageren, og som indeholder væsentlige ændringer eller væsentlige opdateringer i forhold hertil.

Ved W3C XML-Schema forstås et W3C XML Schema, der overholder W3Cs XML Schema anbefaling.

Ved XML forstås en standard for datakommunikation via Internettet, som er udviklet af The World Wide Web Consortium (W3C). (XML står for ”eXtensible Markup Language”).

Ved Web-services forstås en Tilgængeliggørelse af et it-systems applikationer med data og/eller Funktionalitet ved brug af internetteknologier.

2. Anvendelsesområde

2.1 Nedenstående Generelle Betingelser regulerer anvendelsen af NemHandel til udveksling af Forretningsdokumenter over ét eller flere netværk, herunder Internettet.

2.2 Afsnit I - 'Vilkår for anvendelse af NemHandel' indeholder de vilkår, hvorunder Erhvervsstyrelsen (ERST) stiller NemHandel til rådighed for Brugerne.

Afsnit II - 'Vilkår for dataudveksling mellem brugerne' regulerer Brugernes dataudveksling ved hjælp af NemHandel-Infrastrukturen.

Afsnit III - 'Afsluttende bestemmelser' indeholder fælles afsluttende bestemmelser.

2.3 Definerede termer, jf. pkt. 1, er skrevet med store begyndelsesbogstaver.

3. Accept af Generelle Betingelser

3.1 NemHandel-Infrastrukturen er etableret af ERST og kan i henhold til disse Generelle Betingelser anvendes af offentlige myndigheder, virksomheder og andre til udveksling af Forretningsdokumenter.

3.2 Brugerne opnår adgang til NemHandel-Infrastrukturen ved tiltrædelse af disse Generelle Betingelser, som en del af adgangskriteriet med disses digitale signatur i NemHandelsRegistret. Ved Individuelle Brugeres registrering i NemHandelsRegistret skal den Individuelle Bruger bekræfte at have opnået bemyndigelse til registreringen fra en tegningsberettiget i dennes organisation.

3.3 De Generelle Betingelser anses ved registreringen for accepterede af Brugerne såvel som de Individuelle Brugere i forhold til ERST og øvrige Brugere.

3.4 Indtil der måtte foreligge en særskilt lovhjemmel, skal offentlige myndigheder registreres i NemHandelsRegistret og i den forbindelse tiltræde disse Generelle Betingelser. Organisationer kan enten selv foretage registreringen eller lade en betroet befuldmægtiget gøre dette på organisationens vegne.

3.5 Den enkelte myndighed forpligtes af disse Generelle Betingelser i forhold til øvrige Brugere og ERST på det tidligste af følgende tidspunkter: (i) Den dato, hvor den i punkt 3.4 omtalte hjemmel træder i kraft, eller (ii) den dato, hvor myndigheden opretter sig i NemHandelsRegistret og i forbindelse hermed tiltræder disse Generelle Betingelser.

Afsnit I - VILKÅR FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL

4.1. NemHandel har til formål at gøre det muligt at udveksle Forretningsdokumenter over ét eller flere netværk, herunder Internettet.

4.2. NemHandel-Infrastrukturen består overordnet af følgende, jf. Digitaliser.dk i gruppen ”NemHandel”:

(i) et NemHandelsRegister bestående af en adresseringsmekanisme, som kan benyttes af Serviceaftagere til at lokalisere Serviceudbyderens endepunkter (snitflader).

(ii) Interoperabilitetsprofiler, der indeholder beskrivelser af hvilke
web-service standarder, som skal benyttes i udvekslingen af forskellige Forretningsdokumenter mellem Serviceudbyder og Serviceaftager.

(iii) En PKI-infrastruktur baseret på OCES (Offentligt Certifikat til Elektronisk Service), som muliggør sikker udveksling af Forretningsdokumenter.

(iv) Et software toolkit og en referenceimplementering, som kan anvendes af softwareleverandører og systemintegratorer m.fl. til at udvikle Web-services til udveksling af Forretningsdokumenter via NemHandel-Infrastrukturen.

4.3. Opdateringer og ændringer af NemHandelsRegistret, Interoperabilitetsprofilerne eller tool-kit/referenceimplementeringen varsles af ERST i henhold til bestemmelserne nedenfor i punkt 6.

5.1. Offentlige myndigheder og andre organisationer opnår adgang til at benytte NemHandel-Infrastrukturen til, som Serviceudbydere, at modtage Forretningsdokumenter via Web-services, når de er registreret i NemHandelsRegistret.

5.2. ERST kan midlertidigt eller permanent lukke for en Brugers adgang til at benytte NemHandel-Infrastrukturen til modtagelse, hvis ERST skønner, at Brugeren ikke lever op til disse Generelle Betingelser, andre fastsatte retningslinjer for anvendelsen af NemHandel-Infrastrukturen eller gældende lovgivning og myndighedsforskrifter.

5.3. Det er Brugernes eget ansvar at sikre, at deres it-systemer er konfigureret og eventuelt tilrettet i nødvendigt omfang til at kunne anvende NemHandel-Infrastrukturen.

6.1. ERST vil løbende opdatere og videreudvikle NemHandel-Infrastrukturen. Oplysninger herom vil blive offentliggjort på Digitaliser.dk.

6.2. Enhver version af NemHandel-Infrastrukturen vil som minimum være gyldig og anvendelig i 2 år fra datoen for ERSTs tilgængeliggørelse af versionen. Dette gælder dog ikke, hvis det f.eks. på grund af lov- eller myndighedskrav er nødvendigt at tilgængeligøre og anvende en Ny Version af NemHandel-Infrastrukturen. Nye Versioner vil blive varslet mindst 3 måneder i forvejen i relevante fora på Digitaliser.dk.

6.3. Ændringer i NemHandel-Infrastrukturen, som af ERST skønnes at kunne have betydning for Brugernes udveksling af Forretningsdokumenter, vil blive varslet mindst 3 måneder i forvejen i relevante fora på Digitaliser.dk. Dette gælder dog ikke, hvis det fx på grund af lov- eller myndighedskrav ikke er muligt at overholde dette varsel.

7.1. Som et element i NemHandel indgår, at Serviceaftagere anvender Replikerede NemHandel-Registre, som stilles til rådighed af Private Udbydere. Den enkelte Private Udbyder har ansvaret for de Replikerede NemHandel-Registre, de udbyder. Alle henvendelser vedrørende adgang,
nedbrud, forstyrrelser eller fejl m.v. i Replikerede NemHandel-Registre, der ikke drives af ERST, skal dermed rettes til den pågældende Private Udbyder. ERST er således udelukkende ansvarlig for driften af NemHandel-Registret og har intet ansvar for Replikerede NemHandel-Registre, der drives af Private Udbydere.

7.2. NemHandelsRegistret vil som udgangspunkt være tilgængeligt for registrering, opslag og replikering 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, alle årets dage. ERST giver dog ingen garanti for opretholdelse af bestemte driftsmål. Sådanne garantier kan for så vidt angår Replikerede NemHandel-Registre eventuelt opnås ved aftale med Private Udbydere.

7.3. ERST kan når som helst lukke for adgangen til NemHandelsRegistret, hvis det skønnes nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager. Ligeledes kan adgangen være midlertidigt afskåret på grund af videreudvikling eller fejlrettelser. Nedlukning af Web-services til opslag (pt. UDDI + SMP) i tidsrummet Arbejdsdage mellem 8.00 og 17.00 varsles mindst 7 dage i forvejen i relevante fora på Digitaliser.dk hvor dette er muligt. Nedlukning af andre dele af NemHandelsRegistret i tidsrummet Arbejdsdage mellem 8.00 og 17.00 varsles mindst 48 timer i forvejen i samme fora.

7.4. Support og hjælp kan findes her 

8.1. Brugerne skal sikre, at der er knyttet forsvarlige sikkerhedsforanstaltninger til de applikationer og systemer disse benytter for at kunne anvende NemHandel-Infrastrukturen. Offentlige myndigheder skal ved brugen af NemHandel-Infrastrukturen opfylde ISO 27001.

8.2. Ligeledes påhviler det Brugerne at sikre, at behandling og opbevaring af Forretningsdokumenter, der udveksles via NemHandel-Infrastrukturen, sker under overholdelse af gældende lovgivning og myndighedsforskrifter. Navnlig skal Brugerne sikre, at eventuel udveksling og anden behandling af Forretningsmeddelelser, sker i henhold til databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) og bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006).

9.1. NemHandel-Infrastrukturen kan benyttes til udveksling af Forretningsdokumenter, jf. Afsnit II nedenfor. Bortset fra tilfælde, hvor ERST selv er Serviceudbyder eller Serviceaftager, er ERST ikke part i dataudvekslingen. Aftaleforholdet mellem Brugerne er derfor ERST uvedkommende.

9.2. ERST sikrer så vidt muligt, at NemHandel-Infrastrukturen er fri for fejl og tilgængelig, men påtager sig dog ikke noget ansvar herfor over for Brugerne. ERST påtager sig ej heller noget ansvar for Brugernes anvendelse af NemHandel-Infrastrukturen, herunder for fejl eller forsinkelse i data, der måtte være opstået i forbindelse med brugen af NemHandel-Infrastrukturen, herunder for fejl eller forsinkelser i datatransmissionen.

9.3. ERST har intet erstatnings- eller produktansvar over for Brugerne for hverken direkte eller indirekte tab.

10.1. Rettighederne til ophavsretligt beskyttede dele af NemHandel-Infrastrukturen tilhører ERST. NemHandel-Infrastrukturen stilles delvist til rådighed på en Open Source licens, som Brugeren herved forpligter sig til at respektere. For ophavsretligt beskyttede dele af NemHandel-
Infrastrukturen, der ikke omfattes af en Open Source licens, opnår Brugeren en brugsret i henhold til disse Generelle Betingelser og eventuelle særskilte licensvilkår for sådanne dele. Information om Open Source licensvilkår, eventuelle øvrige licensvilkår og hvilken del af NemHandel-Infrastrukturen, de omfatter, kan læses på Digitaliser.dk.

10.2. Brugerne må ikke forsøge at foretage uautoriserede ændringer eller indgreb i ophavsretligt beskyttede elementer i NemHandel-Infrastrukturen, men gerne udvikle nye, selvstændige services og applikationer baseret herpå. For så vidt angår den del at NemHandel-Infrastrukturen, der er baseret på Open Source-licens, jf. pkt. 10.1, skal udviklingen ske på Open Source-licensens vilkår.

Afsnit II - VILKÅR FOR DATAUDVEKSLING MELLEM BRUGERNE

11.1. Nedenstående afsnit II af de Generelle Betingelser regulerer Serviceudbyder og Serviceaftagers udveksling af Forretningsdokumenter ved hjælp af NemHandel-Infrastrukturen. Brugeroprettelse sker som angivet i punkt 5.

11.2. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Brugerne, eller følger af lovgivningen, er det ikke obligatorisk at benytte NemHandel-Infrastrukturen til at udveksle Forretningsdokumenter mellem Parterne. Offentlige myndigheder kan dog ved skriftligt varsel på mindst 20 Arbejdsdage til udgangen af en måned meddele Serviceaftagere, at en eller flere angivne Forretningsmeddelelser fremover alene må udveksles via NemHandel-Infrastrukturen.

11.3. Når/hvis et varsel som nævnt i pkt. 11.2 er afgivet, og fristen er udløbet, og/eller det følger af lovgivningen, at Forretningsmeddelelser alene kan udveksles med offentlige myndigheder via NemHandel-Infrastrukturen, er en myndighed ikke forpligtet til at modtage Forretningsmeddelelser på anden måde end via NemHandel-Infrastrukturen, og myndigheden er således i enhver henseende berettiget til at se bort fra Forretningsmeddelelser, der afgives på anden vis.

11.4. De Generelle Betingelser regulerer ikke underliggende kontraktlige forpligtelser relateret til de Forretningsdokumenter, der udveksles, men alene selve dataudvekslingen.

11.5. Supplerende vilkår for dataudvekslingen kan være individuelt aftalt mellem Parterne.

12.1. Parterne forpligter sig til ved dataudveksling med offentlige myndigheder at anvende og overholde de til enhver tid gældende og af ERST offentliggjorte offentlige standarder, protokoller, regelsamlinger og tekniske specifikationer for de Web-services, der anvendes i NemHandel-Infrastrukturen, hvis dette er nødvendigt for dataudvekslingen. Opdatering og ændringer af sådanne standarder m.v. varsles af ERST i henhold til punkt 5.

12.2. Ved dataudveksling uden for den offentlige sektor, skal sådanne standarder m.v. overholdes, medmindre Parterne ikke benytter NemHandel-Infrastrukturen, og/eller dette er nødvendigt for dataudvekslingen.

12.3. Meddelelser, anmodning eller opslag via NemHandel-Infrastrukturen (under ét datainput) anses for at være afsendt, når datainputtet er sendt fra det it-system, som den pågældende Web-service knytter sig til. Datainput anses for at være kommet frem, når datainputtet er modtaget af det it-system, som den pågældende Web-service knytter sig til. I tilfælde af
uoverensstemmelser vedrørende modtagelse eller afsendelse, skal indholdet af relevante logfiler anses for afgørende.

12.4. Det fremgår af Interoperabilitetsprofilen, om der gives en kvittering ved Forretningsdokumentets modtagelse hos Serviceudbyderen.

12.5. Det fremgår af Interoperabilitetsprofilen, hvad der sker, hvis en meddelelse er blevet kompromitteret, eller signering er sket med invalidt certifikat.

13.1. Ændringer af Serviceudbyderens snitflader og Web-services sker i form af en ændring i NemHandelsRegistret. Efter opdateringen af NemHandelsRegistret, vil Serviceaftageren ved opslag automatisk blive ledt til den Nye Version af Serviceudbyderens Web-service.

13.2. Serviceudbyder skal opdatere de Web-services, som anvendes til dataudveksling med Serviceaftageren i det omfang, ændringer i lovgivning eller administrativ praksis nødvendiggør dette. Tilsvarende gælder ved ændringer af offentlige standarder, skemaer, og protokoller, jf. punkt 5 ovenfor.

13.3. Opdateringspligten omfatter opdatering af alt tilhørende dokumentationsmateriale, herunder XML-skemaer og anden dokumentation.

13.4. Ved Tilgængeliggørelse af Nye Versioner, jf. ovenfor, kan Serviceudbyderen ophøre med Tilgængeliggørelsen af tidligere versioner med et skriftligt varsel på 60 Arbejdsdage til udgangen af en kalendermåned regnet fra Tilgængeliggørelsen af den seneste version. Varslet kan dog være kortere, hvis det på grund af lov- eller myndighedskrav ikke er muligt at overholde varslingsfristen.

14.1. Parterne skal etablere og opretholde fornødne sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af, at Forretningsdokumenter, der udveksles via NemHandel-Infrastrukturen ved hjælp af Web-services, ikke kommer til uvedkommendes kendskab, forvanskes eller går til grunde.

14.2. Forretningsdokumenter og personhenførbare oplysninger, som udveksles mellem Brugerne via NemHandel-Infrastrukturen anses for fortrolige oplysninger. Det gælder dog ikke, hvis der alene er tale om alment tilgængelige oplysninger.

14.3. Fortrolige oplysninger må alene udveksles i krypteret form, jf. Datatilsynets krav og anbefalinger i forbindelse med overførsel af personoplysninger via internettet i den private sektor, og må ikke udleveres til tredjepart, medmindre dette følger af særskilt aftale eller ufravigelig lovgivning. Opbevaring af fortrolige oplysninger skal ske under iagttagelse af betryggende sikkerhedsforanstaltninger, jf. punkt 14.1.

14.4. Over for de Parter, med hvem en Bruger udveksler Forretningsdokumenter, indestår Brugeren for, at de pågældende Forretningsdokumenter, som udveksles via NemHandel-Infrastrukturen, er forsvarligt beskyttet mod EDB-virus m.v. ved anvendelse af gængse og opdaterede anti-virusprogrammer og lignende foranstaltninger.

14.5. Herudover skal Parterne til stadighed overholde god it-sikkerhedsskik, som fastlagt ved sædvane eller gældende standarder.

15.1. Brugerne er gensidigt ansvarlige for at eventuelle personoplysninger, som indgår i udvekslede Web-services, lovligt kan udveksles med den anden Part i henhold til databeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning.

15.2. Serviceaftageren indestår for og skal på Serviceudbyderens forlangende dokumentere at være berettiget til at behandle de personoplysninger, der indgår i de omhandlede Web-services i henhold til databeskyttelsesloven, databeskyttelsesforordningen (Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF) eller anden relevant lovgivning.

15.3. Personhenførbare oplysninger kan alene udveksles med eller opbevares i lande uden for EU, såfremt der foreligger et gyldigt overførselsgrundlag i henhold til de i persondataforordningen fastsatte regler herom, medmindre der er tale om overførsel til et ”sikkert” tredjeland, således som dette er defineret af EU-Kommissionen.

16.1. Ved misligholdelse af disse Generelle Betingelser er Brugerne ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Ingen af Parterne er dog ansvarlige overfor en anden Part for indirekte tab eller følgeskader ved en sådan misligholdelse. Udgifter til reproduktion eller genskabelse af data anses for direkte tab.

16.2. Hvis Brugerne gør brug af en databehandler, driftsleverandør eller anden mellemmand i forbindelse med dataudveksling, er den pågældende Part ansvarlig for mellemmandens forhold på samme måde som for egne forhold.

16.3. En evt. databehandler, driftsleverandør eller anden mellemmand skal sikre sig tilladelse til at agere på kundens vegne i forbindelse med udveksling af forretningsdokumenter via NemHandel-infrastrukturen.

17.1. Logfiler og udskrifter af Forretningsdokumenter udvekslet via NemHandel-Infrastrukturen kan anvendes som dokumentation i tvister mellem Parterne og udgør bevis for de kendsgerninger, de vedrører, medmindre der fremføres bevis for det modsatte.

17.2. Brugerne skal hver især føre en komplet logfil over de Forretningsdokumenter og tilhørende transportdata, der er udvekslet mellem Parterne via NemHandel-Infrastrukturen. Logfilen skal opbevares uændret og sikkert i det tidsrum, der måtte kræves i henhold til bogføringsloven og anden relevant lovgivning. Forretningsdokumenterne skal til support-formål opbevares i det format, hvori de er henholdsvis afsendt og modtaget i mindst 3 måneder eller i den lovbestemte periode.

17.3. Brugerne skal hver især sikre, at Forretningsdokumenterne er umiddelbart tilgængelige i logfilerne, og at de er reproducerbare i læsbar form.

Afsnit III - AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

18.1. ERST kan overfor en, flere eller alle Brugere opsige retten til brug af NemHandel-Infrastrukturen med et skriftligt varsel på 2 år regnet fra datoen, hvor varslet gives. En opsigelse
vil blive varslet i relevante fora på www.Digitaliser.dk, idet opsigelsen skal anses for bindende for Brugeren og dennes Individuelle Brugere, såfremt den er kommet frem til blot én Individuel Bruger.
18.2. Varslet i pkt. 18.1 kan i særlige tilfælde fraviges, herunder hvis dette er påkrævet som følge af f.eks. af lov- eller myndighedskrav. En opsigelse vil i sådanne tilfælde blive varslet mindst 20 Arbejdsdage i forvejen i relevante fora på www.Digitaliser.dk.

18.3. Brugerne kan indbyrdes opsige deres dataudveksling via NemHandel-Infrastrukturen helt eller delvist efter gensidig aftale, medmindre Parterne har aftalt et andet varsel. Opsigelse kan dog ikke foretages, hvor dette er i strid med forpligtelser efter aftale, herunder disse Generelle Betingelser, eventuel lovgivning eller andre offentlige forskrifter, der foreskriver obligatorisk anvendelse af NemHandel-Infrastrukturen.

18.4. ERST og enhver Part i en dataudveksling kan helt eller delvist med et skriftligt varsel på 5 Arbejdsdage til udgangen af en måned opsige en konkret brug af NemHandel-Infrastrukturen, hvor det viser sig at hele eller dele af de pågældende Web-services strider mod ufravigelig lovgivning.

18.5. Ovenstående opsigelsesbestemmelser gælder ikke i det omfang, en sådan opsigelsesadgang strider mod eventuel ufravigelig lovgivning, bekendtgørelser eller myndighedskrav vedrørende obligatorisk anvendelse af NemHandel-Infrastrukturen til Udveksling af Forretningsdokumenter.

19.1. Ved ophør af dataudveksling via NemHandel-Infrastrukturen skal Serviceudbyder og Serviceaftager samarbejde loyalt om en hurtig og effektiv afvikling, så afbrydelser eller forstyrrelser i Parternes it-drift så vidt muligt undgås.

19.2. Såfremt en Part, som led i brug af NemHandel-Infrastrukturen fra en anden Part har fået udleveret manualer, specifikationer, programmel eller andet materiale, skal sådant materiale omgående tilbageleveres eller tilintetgøres på anmodning fra den udleverende Part. Det gælder tilsvarende specifikationer for brugerautorisationer, kopi af systemdokumentation og data. Endvidere kan Serviceudbyderen i 12 måneder efter ophør af aftalen om dataudveksling kræve at få udleveret kopier fra Serviceaftagerens logfil af Forretningsdokumenter udvekslet i aftalens løbetid, dog højst 5 år før aftalens ophør.

20.1. Ethvert krav om skriftlighed skal anses for opfyldt i relation til e-mail kommunikation og dataudveksling via Web-services, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning eller ufravigelige forskrifter.

20.2. E-mails anses for at være afsendt, når meddelelsen er afsendt fra det IT-system, hvortil afsenderens e-mail-adresse er knyttet. E-mails anses for at være kommet frem, når meddelelsen er modtaget i det IT-system, hvortil modtagerens e-mail-adresse er knyttet.

21.1. ERST kan ændre de Generelle Betingelser over for alle øvrige Parter med 20 Arbejdsdages varsel til udgangen af en måned ved offentliggørelse af en ny version heraf på www.digitaliser.dk.

22.1. Hvis nogen del af disse Generelle Betingelser eller Parternes aftaler i medfør heraf skulle blive anset for retsstridig og ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af de Generelle Betingelser.

23.1. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med NemHandel-Infrastrukturen, skal de pågældende Parter med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højere plan i de pågældende Parters organisationer. Såfremt der ej heller herved opnås nogen løsning, skal Parterne søge at opnå enighed om i fællesskab at udpege en uafhængig og sagkyndig mægler, der kan mægle og komme med ikke-bindende forslag til tvistens løsning.

23.2. Når det i ovenstående punkt beskrevne forgæves har været forsøgt, er hver af konfliktens Parter berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort med Københavns Byret som værneting i første instans, idet tvisten dog kan løses ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut og i henhold til dette instituts regelsæt, hvis konfliktens Parter er enige herom.